PROGRAM „MÓJ ELEKTRYK"

Mój elektryk” to nowy program dopłat do zakupu lub leasingu aut zeroemisyjnych. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach i reagując na rozwój w sektorze elektromobilności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził szereg korzystnych rozwiązań w zasadach ubiegania się o dofinansowanie oraz korzystania z elektryków.


Decyzją Komisji Europejskiej dofinansowaniem, niestanowiącym pomocy publicznej, mogą zostać objęte pojazdy zeroemisyjne przy czym osoby fizyczne mogą się starać o dofinasowanie pojazdu, którego koszt nie przekracza 225 tys. brutto .

Ograniczenie cenowe nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.


Dofinansowaniem z programu „Mój elektryk” będzie objęty zakup lub leasing - to jedno z najważniejszych udogodnień nowego programu. W przypadku osób fizycznych wyniesie 18 750 zł, a dla tych z Kartą Dużej Rodziny 27 000 zł. W ten sposób poza efektem ekologicznym NFOŚiGW chce uzyskać także efekt społeczny - upowszechnienie pojazdów elektrycznych w rodzinach wielodzietnych. W ich przypadku nie obowiązuje także limit ceny pojazdu.

Pozostali adresaci programu mogą liczyć na dofinansowania, których poziom będzie zależał od kategorii pojazdu oraz średniorocznego przebiegu. Mogą się przy tym ubiegać o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu. Poszerzenie grupy beneficjentów programu ma na celu ułatwienie przechodzenia na transport zeroemisyjny wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym firmom i organizacjom, które planują modernizację lub wymianę swojej floty.
ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Budżet programu ustalono do kwoty 500 000 000 zł dla bezzwrotnych form dofinansowania, z czego co najmniej 50 zostanie przekazane w ramach udostępnienia środków do banków zgodnie z art 411 ust 10 ustawy Prawo

Ochrony Środowiska w celu udzielania dotacji.


Okres wdrażania zaplanowano na lata 2021 2026 w tym okres zawierania umów do 31 12 2025 i okres wydatkowania środków do 30 06 2026 r.


Okres kwalifikowalności kosztów ustalono na 01 05 2020 r 31 12 2025 r.


W programie przewidziano dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji ze środków udostępnionych bankom z przeznaczeniem na dopłatę do opłat ustalanych w umowach leasingu w rozumieniu art 411 ust 1 pkt 2 lit e

ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

BENEFICJENCI

  • dla osób fizycznych na dofinansowanie zakupu pojazdu zeroemisyjnego wnioski będzie można składać od 12 lipca 2021 roku
  • dla przedsiębiorców, samorządów oraz innych podmiotów instytucjonalnych na zakup pojazdów zeroemisyjnych
  • dla banków , które za pośrednictwem firm leasingowych będą dystrybuowały dopłaty do leasingu, w tym najmu długookresowego.


Nabór wniosków o dofinansowanie składanych przez osoby fizyczne rozpocznie się 12 lipca i będzie prowadzony do wyczerpania środków lub do 30 września 2025 r.

Cały proces przyznawania dotacji będzie prowadzony online, przy minimum formalności. Dofinansowanie dla osób fizycznych będzie przyznawane na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów zakupu auta. Aby ją uzyskać wystarczy wypełnić prosty wniosek elektroniczny. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi zarejestrować pojazd na terytorium RP, ubezpieczyć go i zobowiązać się, że nie pozbędzie się go przez dwa lata od uzyskania dotacji. W przypadku pozytywnej oceny Funduszu wniosek, po złożeniu przez wnioskodawcę podpisu elektronicznego, będzie stanowił umowę z NFOŚiGW. 

Chcesz więcej ?

Dowiedz się więcej